Polityka prywatności » Smak Natury - eko żywność, największy wybór produktów ekologicznych

Polityka prywatności

Polityka prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), jestem zobowiązany wykonać obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe przetwarzam. Niniejsza informacja uwzględnia główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych Klientów, Kontrahentów, Dostawców, Partnerów Biznesowych oraz osób nawiązujących kontakt w jakiejkolwiek innej sprawie związanej z działalnością firmy.

 1. Informacje ogólne
  1. Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO jest

   SMAK NATURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
   Al. Komisji Edukacji Narodowej 19 /I, 02-797 Warszawa
   wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000168310,

   (zwany dalej również „Administratorem”).

   W przypadku pytań związanych z niniejszym dokumentem, jak również przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem do korespondencji Al. Komisji Edukacji Narodowej 19 lok. I, 02-797 Warszawa, adresem e-mailowym admin@smaknatury.pl lub numerem telefonu 22 436 47 14
 2. Najważniejsze zasady
  1. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe pozostały poufne i bezpieczne, w szczególności odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
  2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do funkcjonowania Strony, współpracy Administratora z jego Klientami i Kontrahentami oraz dokonywania innych czynności opisanych w niniejszym dokumencie. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami obowiązującego prawa, w tym RODO.
  3. Podanie przez Państwa danych osobowych w większości przypadków jest dobrowolne. Jednakże nieprzekazanie określonych, wskazanych w niniejszej Informacji danych osobowych będzie się wiązało z brakiem możliwości współpracy oraz kontaktu z Administratorem.
 3. Czym są dane osobowe oraz co stanowi ich przetwarzanie?
  1. W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
  2. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  3. Jako przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć każdą czynność na danych osobowych, dokonywaną w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Cele przetwarzania danych osobowych
  1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
   1. zawarcie i wykonanie umowy
    Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, której są Państwo stroną, a następnie w celu jej należytego wykonania i rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy są Państwo reprezentantami (np. członkami zarządu, pełnomocnikami) lub pracownikami strony umowy, która jest lub ma być zawarta z Administratorem, Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć umowę;
   2. obsługa reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży
    Podstawą prawną przetwarzania jest (i) wykonanie obowiązków umownych wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanych rzeczy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także (ii) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami oraz dbałość o jakość obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   3. prowadzenie korespondencji lub innej formy komunikacji
    Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji lub komunikacji. Podstawą przetwarzania jest w takiej sytuacji prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na umożliwieniu kontaktu oraz dbałości o relacje handlowe z osobami, z którymi Administrator utrzymuje kontakty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli to Państwo zapoczątkowali rozmowę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji lub komunikacji;
   4. przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
    Elementem relacji Administratora z Klientami, Kontrahentami i Partnerami Biznesowymi jest przedstawianie ofert marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora. Mogą Państwo wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowej zawierającej  informacje handlowe dotyczące Administratora. Przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie odbywa się na podstawie Państwa zgody, a także jest ono wyrazem prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Wyrażenie zgody i przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby otrzymywać od Administratora informacje handlowe.
    Administrator podejmuje ponadto działania marketingowe nie wymagające Państwa zgody, w szczególności tworzy i utrzymuje bazy klientów oraz prowadzi inne działania promujące działalność Administratora oraz marek wchodzące w skład oferty handlowej Administratora (m.in. poprzez udział w targach i wydarzeniach branżowych, wysyłanie ulotek i katalogów pocztą tradycyjną);
   5. wywiązanie się z nałożonych prawem obowiązków
    Państwa dane mogą być przetwarzane również w celu wywiązania się z nałożonych na Administratora obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w celu przekazania Państwa danych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych osobowych stanowi w tych przypadkach obowiązek wynikający z przepisów prawa;
   6. rekrutacja
    Jeśli biorą Państwo udział w organizowanym przez Administratora procesie rekrutacji, w  zależności od zakresu udzielonych przez Państwa zgód, Administrator przetwarza dane, w  celach związanych z procesem rekrutacji na stanowisko wskazane w aktualnym ogłoszeniu lub dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesie rekrutacji;
   7. cele archiwalne i dowodowe
    Państwa dane mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO). Zarchiwizowane w ten sposób dane mogą służyć w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub zarzutami.
  2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku każdorazowo otrzymają Państwo informację na ten temat, w sposób zgodny z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z RODO (art. 13 i 14 RODO).
 5. Okres przetwarzania danych osobowych
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane odpowiedni czas, w zależności od celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane:
  1. dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z umowy lub przez wymagany przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy – w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej;
  2. dane przetwarzane w celu obsługi ewentualnych reklamacji związanych z zawartą umową - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z reklamacji;
  3. dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji - przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją;
  4. dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu zaprzestania realizacji określonego rodzaju działań marketingowych, cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej;
  5. dane przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków - przez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się z tych obowiązków, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia tych obowiązków;
  6. dane przetwarzane w celach rekrutacyjnych – przez okres:
   1. trwania rekrutacji na  stanowisko określone w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od zgłoszenia kandydatury;
   2. cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji;
   3. do czasu przedawnienia roszczeń związanych z rekrutacją – w odniesieniu do kandydatów, z którymi zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, ze względu na możliwość kierowania roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją, Administrator może przechowywać dane osobowe przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia rekrutacji i poinformowania kandydata o jej wynikach (poinformowania kandydata, że jego kandydatura nie została przyjęta);
  7. dane przetwarzane w cela archiwalnych i dowodowych - do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wymaganej przepisami prawa archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej.
 6. Z jakich źródeł Administrator pozyskuje dane osobowe?
  1. Administrator pozyskuje dane osobowe z różnych źródeł, w zależności od podmiotu danych i celu przetwarzania:
   1. dane kontrahentów, dostawców, innych osób współpracujących z Administratorem w ramach prowadzonej przez niego działalności
    Dane są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa przed rozpoczęciem współpracy lub w trakcie jej realizacji. Administrator może pozyskiwać Państwa dane osobowe także od innych podmiotów, z którymi współpracuje w ramach prowadzonej działalności (np. w korespondencji), a także ze źródeł publicznych, w szczególności z danych zamieszczonych w źródłach ogólnodostępnych, w tym w ogólnodostępnych ewidencjach, rejestrach i bazach, w tym CEIDG, KRS, bazy REGON, etc. W przypadku, gdy Administrator pozyskuje Państwa dane od innych podmiotów lub ze źródeł powszechnie dostępnych, dane te obejmują: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, stanowisko lub funkcję, specjalizację, adres e-mail, numer telefonu, PESEL, NIP, REGON;
   2. dane przedstawicieli kontrahentów
    Administrator może pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w imieniu których Państwo działają lub bezpośrednio od Państwa. W przypadku gdy Administrator pozyskuje Państwa dane od innych podmiotów, zakres tych danych nie wykracza poza informacje niezbędne do kontaktu, tj. imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu.
   3. dane adresatów działań marketingowych
    Dane są przekazywane bezpośrednio od Państwa, od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują lub ze źródeł powszechnie dostępnych. W przypadku, gdy Administrator pozyskuje Państwa dane od innych podmiotów lub ze źródeł powszechnie dostępnych, dane te obejmują: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, stanowisko lub funkcję, adres e-mail, numer telefonu.
 7. Odbiorcy danych osobowych
  1. Administrator starannie dobiera podmioty, z którymi współpracuje lub z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych, dążąc do zapewnienia należącym do Państwa danym osobowym maksymalnej ochrony.
  2. Administrator nie udostępnia Państwa danych podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych i prowadzenia działalności przez Administratora. Dane są lub mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:
   1. upoważnionym współpracownikom Administratora,
   2. odbiorcom danych osobowych:
    1. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi pocztowe i kurierskie,
    2. bankom (w celu dokonywania rozliczeń pieniężnych),
    3. podmiotom, wobec których Administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
    4. radcom prawnym i adwokatom wykonującym na rzecz Administratora usługi pomocy prawnej.
   3. podmiotom przetwarzającym (na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych):
    1. podmiotom, które mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych przy świadczeniu na rzecz Administratora usług hostingu, dostarczania poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, obsługujących wykorzystywane przez Administratora bazy danych i systemy informatyczne,
    2. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe.
  3. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe do krajów trzecich wyłącznie w przypadku korzystania z systemów informatycznych dostarczanych przez podmioty mające siedzibę poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym albo gdy  wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.
 8. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora
  1. RODO przyznaje Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
   1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
   2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
   3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
   5. prawo do przenoszenia danych,
   6. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  2. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody mogą Państwo ponadto w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych narusza przepisy prawa. 
  4. Nie wszystkie uprawnienia, o których mowa w ust. 1 będą przysługiwać Państwu w odniesieniu do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju przetwarzania i jego podstawy prawnej.
  5. Administrator może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Korzystając ze Strony są Państwo zobowiązani do przestrzegania prawa i dobrych obyczajów, jak również poszanowania danych osobowych, praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich.
  2. Zakres działalności Administratora może się zmieniać, a wraz z nim będzie się zmieniać także niniejsza Informacja. O zakresie i treści tych zmian Administrator będzie informować na Stronie oraz wykonując w odpowiednim zakresie obowiązek informacyjny.